آرشیو اخبار

شهرداری تهران اگر از این ایده خبر داشت، درختان کهنسال خیابان ولیعصر را قطع نمی‌کرد / پروژه ای در واحد کرج
شهرداری تهران اگر از این ایده خبر داشت، درختان کهنسال خیابان ولیعصر را قطع نمی‌کرد / پروژه ای در واحد کرج

شهرداری تهران اگر از این ایده خبر داشت، درختان کهنسال خیابان ولیعصر را قطع نمی‌کرد / پروژه ای در واحد کرج

شهرداری تهران اگر از این ایده خبر داشت، درختان کهنسال خیابان ولیعصر را قطع نمی‌کرد / پروژه ای در واحد کرج

ادامه مطلب