خدمات

لیست خدمات :

1- اجرای آزمون غیر مخرب روی درخت سرپا و ارزیابی ریسک خطر سقوط درخت در اثر تند باد و ارائه شناسنامه سلامت درخت

2- بازرسی چوب با ماشین درجه بند بر اساس استاندارد 9854 ایران و 338 اروپا، مورد نیاز وارد کنندگان و خریداران چوب

3- محاسبه و استخراج خواص مکانیکی چوب و دیگر مواد با استفاده از آکوستیک