در باره ما

 

ایده و هسته اولیه کار بر روی آزمون های غیر مخرب چوب از سال 1385 شکل گرفت که منجر به ساخت دستگاه NDTlab و ثبت اختراع شد. با شکل گیری واحدهای فناور در دانشگاه ها و توجه به شرکت های دانش بنیان، از سال 1395 به صورت هسته فناور در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج مستقر گردید. با تاسیس شرکت آزمونگران غیر مخرب دارکوب در 1396 ، بصورت واحد فناور در مرکز رشد فعال می باشد.

همکاران شرکت :

رزومه

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

رزومه

مدیر عامل و عضو هیات مدیره

استاد پایه 16 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دکتر مهران روح نیا

1

رزومه

مشاور

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

دکتر رامین نقدی

2

رزومه

مشاور

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرج

دکتر محسن قنبری 3

رزومه

رئیس هیات مدیره

مهندس جمشید زرین مهر

4

رزومه

مدیر پروژه

مهندس مصطفی کهن ترابی

5

رزومه

بازرس جوش و بتن

مهندس محمد هدایتی آینده

6