دوره های آموزشی

جدید : برگزاری کارگاه آزمون های اکوستیکی چوب برای استفاده در آلات موسیقی

جدید : برگزاری کارگاه بازرسی اوراق فشرده چوبی مطابق استاندارد ملی ایران ویژه دانشجویان، وارد کنندگان، صادر کنندگان
          و نهادهای ارزیابی انطباق

جدید : برگزاری کلاس تئوری هرس برای مراقبت از درختان، مطابق استاندارد ملی آمریکا ویژه شهرداری ها، ناظران هرس
          و پیمانکاران فضای سبز

تخفیف گروهی۴ نفره شرکتی:  ۱۵٪
تخفیف دانشجویی انفرادی:  ۲۰٪
تخفیف گروهی ۴ نفره دانشجویی: ۳۰٪